Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (”Produkter”) fra LEDlight Danmark (hver for sig betegnet ” LEDlight Danmark”) til enhver kunde (”Køber”). Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for LEDlight Danmark og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. LEDlight Danmark er ikke kun det af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem LEDlight Danmark og Køber. LEDlight Danmark er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om LEDlight Danmark ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

1. Ordrebekræftelse
Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget LEDlight DanmarK’ skriftlige tilbud, her under elektroniske, accept af tilbuddet fra LEDlight Danmark inden for acceptfristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, overensstemmende accept fra Køber på et af LEDlight Danmark afgivet tilbud.

2. Levering og risikoens overgang

4.1 Medmindre andet er angivet i tilbud og ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på “ex works”- levering, jf. Inco-terms (ab lager), og fragtomkostningen pålægges faktura. Ordre under beregnes et tillæg ekspeditionsgebyr på min. kr. 75,- + moms. Pr. kasse. der tillægges ingen ekspeditionsgebyr, dette gælder inden for Danmark og landfaste øer.

4.2 Levering indenfor 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering, således at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser overfor LEDLight Danmark A/S.

3. Forsinkelse
Såfremt LEDlight Danmark ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod LEDlight Danmark som følge af forsinkelse.

4. Priser
Priser for Produkter er eksklusive moms og/eller andre afgifter. LEDlight Danmark forbe holder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

5. Emballage
Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives Kø ber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med LEDlight Danmark anvisninger.

6. Betalingsvilkår
Betaling skal ske inden løbende måned plus 30 dage fra fakturadato. Fra forfaldstid debiteres mora rente på 2 % per måned.

7. Beskyttet og fortrolig information
Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af LEDlight Danmark til Køber (”Fortrolig Infor mation”), skal forblive LEDlight Danmark ejendom og skal behandles fortroligt af Køber. Fortrolig Information må således ikke uden LEDlight Danmark’s skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig Information skal leveres tilbage ved påkrav.

10. Ændringer
LEDlight Danmark forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Produkternes form eller funktion.

11. Vederlagsfri reparation
LEDlight Danmark forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som efter LEDlight Danmark undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer inden 60 måneder fra Produktets levering, Ledlight Danmark yder 1 års opsætnings garanti. Hvis ikke andet er aftalt. Efter 1 år har LEDlight Danmark ikke ansvar for opsætning.

12. Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

13. Tvister
Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten.

PRIVATLIVSPOLITIK

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos LEDlight Danmark A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren i selskabet har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Oplysninger afgivet tilLEDlight Danmark A/S videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos LEDlight Danmark A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os på info@ledlightdanmark.dk eller +45 23956224.

Cookies
Websitet anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Nyhedsbreve
Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, har du accepteret ved tilmeldingen, at vi må sende dig nyheder og gode tilbud – både på email og telefon. Her har du også accepteret, at vi kan gemme dine almindelige oplysninger som navn, adresse, telefon, email, alder osv. Du kan naturligvis altid bede os om at informere dig om, hvilket data vi har gemt, og du kan altid bede om at få dem slettet fra systemet. Oplysningerne gemmes kun, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet.